Spring naar inhoud

Wat is apologetica of apologetiek?

De Apostel PaulusApologetica of apologetiek is een theologische wetenschap die als doel heeft het christelijke geloof uit te leggen en te verdedigen.

Apologetica betekent, in de ruime zin, een vorm van apologie. De term komt van het Latijnse adjectief, apologeticus, die, op zijn beurt zijn oorsprong vindt in het Griekse adjectief, apologetikos. Het Griekse overeenkomstig substantief is apologia, wat “verdediging” of “verontschuldiging” betekent.

 Apologetica als “verdediging”

Wanneer we apologetica of apologetiek willen definiëren als een “verdediging”, moeten we dit begrijpen in zijn primaire betekenis, namelijk als een ontkrachting van een valse beschuldiging, een verbale verdediging tegen een verbale aanval, of een rechtvaardiging van een handeling of handelswijze die verkeerdelijk het onderwerp is van censuur. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Apologie van Socrates’ en de ‘Apologie van John Henry Newman’. Dit is de enige betekenis van de term zoals die gebruikt werd door de oude Grieken en Romeinen.

 Apologetica als “verontschuldiging”

Wanneer we apologetica of apologetiek willen definiëren als een “verontschuldiging”, is het duidelijk dat het hier gaat over een actie die openlijk bekritiseerd wordt. Het geeft aan dat de christelijke religie niet omgeven wordt door een gelukkige omgeving. Alhoewel apologetica zowel verwijst naar een verdediging als een verontschuldiging, is het duidelijk dat beide aspecten aanwezig zijn en elk een aparte rol vervullen.

Het is op basis van dergelijke apologiën uit de eerste eeuwen na de dood van Christus dat de wetenschap van de apologetiek tot stand is gekomen. Apologetica is de christelijke apologie bij uitstek, die een allesomvattend antwoord biedt met argumenten en overwegingen met een permanente waarde. Deze apologetische antwoorden zijn doorheen de geschiedenis tot stand gekomen, veelal als antwoorden op specifieke aanvallen en bepaald door de omstandigheden.

 Apologetiek als wetenschap

Apologetica moet ook beschouwd worden vanuit een wetenschappelijk oogpunt, waarbij de basis van het christelijke geloof en onderliggende principes in een kalme en onpersoonlijke manier worden gepresenteerd, en de reputatie van bezwaren slechts aan bod komt als supplementair. In dit geval richt de apologetische studie zich niet zo zeer tot een vijandige tegenstander met de bedoeling om zijn argumenten te ontkrachten. De bedoeling met dergelijke apologetiek is veeleer een wetenschappelijke presentatie te geven over de eisen die Christus’ geopenbaarde religie heeft op elke logische geest; het probeert om de lezer naar waarheid te doen zoeken en door redelijkheid en waarachtigheid de christelijke openbaring als gerealiseerd te zien in de Katholieke Kerk.

Apologetiek moet aldus een antwoord bieden op de vraag: Waarom zou ik een katholiek moeten worden? Apologetica leidt aldus naar het katholieke geloof en de aanvaarding van de Katholieke Kerk als het goddelijke gezaghebbende orgaan voor het behoud en de uitvoering van de geopenbaarde waarheden van Christus. Dit is het grote fundamentele dogma waarop alle andere dogma’s rusten. Vandaar dat apologetica of apologetiek ook voorkomt onder de naam van ‘fundamentele theologie’.

Apologetiek als dogmatische wetenschap

Apologetiek wordt algemeen beschouwd als een tak van de dogmatische wetenschap; de andere tak is de dogmatische theologie in de strikte zin van het woord. Het is echter belangrijk om te beseffen dat ze in ook. In methode erg verschillen. Dogmatische theologie, zoals moraaltheologie, richt zich voornamelijk tot diegenen die reeds katholiek zijn. Het veronderstelt geloof. Apologetiek echter –in theorie- leidt anderen naar het geloof toe. Dogmatische theologie begint waar apologetica eindigt. Apologetiek is hoofdzakelijk een positieve en historische discipline, terwijl dogmatische theologie eerder filosofisch en deductief is, waarbij ze uitgaat van goddelijk en kerkelijk gezag. Het is enkel in het verkennen en dogmatisch behandelen van de elementen van natuurlijke religie dat dogmatische theologie in aanraking komt met apologetiek.

 Het doel van apologetiek

Zoals reeds werd vermeld is het doel van apologetica een wetenschappelijk antwoord te geven op de vraag, Waarom zou ik een katholiek moeten zijn? Welnu, deze vraag impliceert twee andere die ook fundamenteel zijn. De ene is: Waarom zou ik een christen moeten zijn en niet een jood, een moslim of een andere vorm van religie? De andere is: Waarom zou ik religie moeten omhelzen? Apologetiek omhelst daarom drie aspecten. Ten eerste bestudeert apologetica religie in een algemene betekenis vanuit een theïstisch geloof. Ten tweede benadert het religie op basis van het christelijke geloof. Ten derde kijkt het naar de Kerk van Christus en de basis van het katholieke geloof.

(Bron: Catholic Encyclopedia)

[Over Defensio Fidei]

Tags: Apologetiek, Apologetica, Defensio, Fidei, Verdediging, Verdedigen, Katholieke, Kerk, Apologetische, Argumenten, Apologetiek, Apologetica, Rooms-Katholieke, Geloof, Paus, Bisschop, Rome, Apologetiek, Apologetica, Apologetieke

.............

%d bloggers liken dit: