Skip to content

V & A: Waarom doopt de Kerk kinderen? De Bijbel vermeldt enkel het dopen van volwassenen.

by op 26 juli 2012

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij niet ingaan in het koninkrijk Gods.” (Jn. 3:5)

Dat alleen het dopen van volwassenen vermeld wordt in de Heilige Schrift bewijst weinig. We kunnen ons wel degelijk baseren op de Bijbel om het kinderdoopsel te rechtvaardigen. Het is correct dat er nergens rechtstreeks sprake is van het dopen van kinderen, maar er is ook nergens een passage waar het dopen van kinderen veroordeeld wordt.

Bovendien zijn er verschillende passages die onrechtstreeks aangeven dat het kinderdoopsel wel degelijk toegestaan is. Christus zei dat niemand de hemel kan ingaan zonder gedoopt te zijn (Jn. 3:5; Mc. 16:16). Ten tweede legt Hij de link tussen kinderen en de hemel: “Laat de kinderen tot Mij komen … want het koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals zij” (Mk. 10:14). Ten derde spreken de Handelingen van de Apostelen over het doopsel van een volledig gezin: “Ze zeiden: Geloof in den Heer Jesus, en ge zult gered worden met uw gezin … Nog op hetzelfde uur van de nacht nam hij hen bij zich op … en werd toen onmiddellijk met al de zijnen gedoopt” (Hand. 16:31). De termen ‘gezin’ en ‘de zijnen’ geven aan dat het niet alleen om volwassenen ging, die gedoopt werden.

(Bron: J. Martignoni, Infant Baptism)

Advertenties

From → Doopsel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: