Skip to content

V & A: Indien Christus en Mohammed elkaar tegenspreken, hoe weten we dan wie werkelijk van God komt ?

by op 6 april 2012

Twijfelachtig. Jezus predikte de liefde; Mohammed de onderwerping.

Wie beweert van God te komen, moet dat bewijzen. Wij kunnen niet zomaar iemands verklaring geloven, wanneer die persoon beweert dat God hem “gestuurd” heeft. Neen, wie van God komt, moet dat aantonen. En wie het niet kan, is een bedrieger. Zo eenvoudig is het.

Maar de vraag is, hoe kan iemand tonen dat hij wel degelijk door God gestuurd is? We zien God niet. We kunnen geen bevestiging van Hem krijgen. Dat is waar, maar wat we wel kunnen verkrijgen van God, zijn buitengewone en bovennatuurlijke manifestaties, namelijk mirakelen en profetieën. Een ander criterium is een heilig leven, d.w.z. prediken en leven in conformiteit met de richtlijnen die God ons gegeven heeft.

Laat ons vier criteria gebruiken om te onderzoeken wie van beide daadwerkelijk van God komt:

1) MIRAKELEN:

Christus deed vele mirakelen en veel meer dan wie dan ook uit het Oude Testament. Zelfs zijn tegenstanders getuigden over zijn mirakuleuze genezingen. Mohammed daarentegen heeft geen mirakelen op zijn naam. In de Koran legt hij uit dat hij slechts een boodschapper is, en geen engel. (Voor een zeer interessante tekst, zie www.faithfreedom.org) De mirakelen die de ronde over hem doen, komen van secundaire bronnen en zijn niet te vinden in de Koran. Daarenboven getuigden zijn tegenstanders niet over mirakuleuze genezingen, hetgeen wel het geval was bij Christus.

2) PROFETIEEN VAN HET O.T.:

Mgr. Fulton Sheen merkt op dat er tot 2,500 profetieën uit het Oude Testament vervuld waren in Christus: Hoe hij geboren zou worden, hoe hij zou sterven, … Mohammed daarentegen vervuld geen profetieën uit het Oude Testament. De Heilige Schrift zegt dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem, niet Mekka; dat Zijn moeder een maagd zou zijn; dat Hij verraden zou worden door een vriend voor 30 zilverstukken; dat Hij gekruisigd zou worden; enz. Al die zaken lijken niet van toepassing op Mohammed, maar enkel op Christus.

3) PROFETIEEN:

Het probleem met profetieën is dat het voor de mensen moeilijk is om een onderscheid te maken tussen (i) natuurlijke waarschijnlijkheid en (ii) bovennatuurlijke voorspellingen. Het onderscheid tussen beiden is de waarschijnlijkheid van de vervulde gebeurtenissen. Als iemand zegt, het morgen zal regenen, en het regent, dan is dat eerder gebaseerd op waarschijnlijkheid dan op God. Maar als iemand zegt (in het midden van de zomer) dat het morgen zal sneeuwen in Rome en het komt uit, dan is het duidelijk dat dit voortkomt uit bovennatuurlijke inspiratie.

Christus voorspelde bijvoorbeeld dat Jeruzalem vernietigd zou worden binnnen één generatie. Die voorspelling kwam uit en was totaal onwaarschijnlijk. Christus voorspelde ook dat alle apostelen de marteldood zouden sterven, behalve de apostel Johannes.

De moslims beweren dat tenminste 160 profetieën van Mohammed in vervulling zijn gegaan (zie www.islamreligion.com). De overgrote meerderheid van die profetieën betreffen echter de uitkomst van veldslagen, hetgeen ons de vraag stelt of het wel degelijk om profetieën gaat. Bijvoorbeeld: Mohammed voorspelde de verovering van Jeruzalem na zijn dood, de verovering van Egypte, de verovering van Perzië, de laatste veldslag van de Quraish, enz.

4) HEILIG LEVEN:

Het is duidelijk dat de manier waarop iemand leeft en wat hij predikt, in overeenstemming moet zijn met de eeuwige wet van God. Christus predikte de liefde; Mohammed onderwerping.

Advertenties

From → Islam

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: