Spring naar inhoud

V & A: Waarom wordt de Kerk niet democratisch bestuurd?

by op 29 maart 2012

image

Een kerk kan op 3 mogelijke wijzen bestuurd worden: Democratisch, aristocratisch en theocratisch. De democratische wijze vindt plaats door te stemmen over wat moet geloofd worden en hoe de zaken geleid moeten worden. De aristocratische manier betrekt niet zozeer de meerderheid maar eerder een beperkte groep (adel, priesterklasse, …). En de theocratische is een bestuursvorm waarbij God één persoon uitkiest, zoals Hij Abraham, Isaac, Jacob en Mozes uitkoos, en hem leidt en beschermt op een bijzondere manier.
Welnu, Christus heeft Zijn Kerk niet willekeurig gevestigd zonder zich af te vragen wat de beste bestuursvorm is. En Hij stelt die vraag, toen Hij vroeg: “Wie zeggen de mensen, dat de Mensenzoon is?” (Mt. 16:13) Met andere woorden, als Ik een enquete hield, als Ik een stemming hield, wat is de algemene opinie van de mensen over Mij? Welk antwoord kreeg Jezus? Het antwoord was: “Sommigen zeggen: Johannes de Doper; anderen: Elias; weer anderen: Jeremias of een van de profeten.” Geen eenheid, geen zekerheid. Als je de Kerk overlaat aan de individuele interpretatie, krijg je tegenstrijdige meningen. God leert dat Zijn eeuwige doctrines niet veranderd kunnen worden. Wie een dergelijk principe volgt, kan nooit een dergelijke bestuursvorm aanvaarden, waar mensen het niet eens kunnen worden. Want in de passage eindigen we met een verwijtende stilte over het juiste antwoord.
Vervolgens onderzoekt Christus het aristocratische model en vraagt, “Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?” (Mt. 16:15)  Met “Gij” richt Hij zich tot de apostelen, Zijn aristocratie, Zijn uitverkoren groep. “Wie ben Ik?”, vraagt Hij hun. Er was geen antwoord. Sommigen hadden twijfels. Thomas twijfelde zeker; Judas Iscariot was niet zeker van zijn financiële vooruitzichten; Filippus had moeilijkheden over de relatie met de Hemelse Vader. Christus kon Zijn Kerk niet bouwen op een aristocratie alleen.
Op dat ogenblik was er één persoon die, zonder overleg met de anderen, naar voren stapte en in de naam van allen sprak. En hij gaf het juiste antwoord. En het antwoord is, “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” (Mt. 16:16) Hier is één persoon, geïnspireerd door God – zoals Christus zelf verklaart in Mt. 16:17 -, die spreekt namens allen, en die de goddelijkheid van Christus verkondigt. Dit is de theocratische vorm van kerkbestuur. En dit is het model dat Christus voor Zijn Kerk koos, want vervolgens zegt Hij, “En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En u zal Ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.”
(Bron: Life is worth living, Mgr. Fulton Sheen, 1950-1957)

Advertenties

From → Paus

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: