Spring naar inhoud

V & A: Er was nooit een pausconcept onder de Eerste Christenen. Er zijn geen bewijzen gevonden dat Petrus’ primaatschap in de Eerste Kerk bestond.

by op 2 januari 2012

Wat een onzin! Het is volledig onwaar dat de geschiedenis van de Eerste Kerk geen tekenen toont van het primaatschap van Petrus. Het Nieuwe Testament is vol bewijzen dat dit wél het geval was:
– Verkiezing Matthias: Petrus neemt de leiding in de verkiezing van Matthias (Hand. 1:15 e.v.)
– Pinksteren: Op Pinksteren is Petrus de eerste om het evangelie te verkondigen (Hand. 2:14 e.v.)
– Eerste mirakel: Petrus is de eerste om een mirakel te doen (Hand. 3:6)
– Ananias en Sapphira: Petrus handelt met Ananias en Sapphira als hoofd van het apostolisch college (Hand. 5:3, 8)
– Heidenen: Petrus is de eerste om te vernemen – door openbaring – dat de tijd is gekomen om rechtstreeks heidenen op te nemen in de Kerk (Hand. 10)
– Concilie van Jeruzalem: Tijdens het Concilie van Jeruzalem, “toen men het niet eens kon worden,” was Petrus de eerste om zijn opinie te geven, en allen stemden toe (Hand. 15:6 e.v.)
– Bezoek: Petrus bezoekt de gelovigen in gans Judea, Galilea en Samaria (Hand. 9:31-32)
– Paulus: Paulus is bezorgd voor het ontmoeten van slechts één apostel: Petrus
Een echt primaatschap van jurisdictie is uiteraard niet strikt bewezen door al deze gevallen, maar het kan niet ontkend worden, vooral als men alles optelt, dat ze wijzen op een bijzondere en buitengewone rol van Petrus. En deze bijzondere en buitengewone rol past perfect in het begrip dat we hebben over wat primaatschap inhoudt. Zonder dat primaatschap is het moeilijk om te begrijpen waarom er zoveel nadruk wordt gelegd op de rol van Petrus in het Boek der Handelingen.
Verder bewijs vinden we in de getuigenissen van de Kerkvaders. Slechts enkele voorbeelden van traditie zullen volstaan:
– Origenes: “Wanneer Petrus de taak werd gegeven om de schapen te weiden en wanneer de Kerk gevestigd werd op hem als een op een stevige grond, was hij verplicht om zich op een deugd toe te wijden – liefde.” (Commentarium in epistulam ad Romanos 6:5)
– St. Cyprianus: (Na het citeren van Mt. 16:18-19) “Het is op één persoon dat Hij de Kerk bouwt.” (De unitate ecclesiae [2de ed.] 4)
– St. Aphraates: “Simeon, de prins van de leerlingen . . . de Heer nam hem, maakte hem tot de grondvest en noemde hem de steenrots, de grondvest van de Kerk.” (Demonstrationes 7:15)
– St. Ephaem: (In een hymne over St. Petrus) “Zalig zijt gij, gij die de Zoon van God koos en benoemde tot hoofd van Zijn leerlingen, en aan wie Hij de macht en autoriteit gaf om te binden en te ontbinden.” (Hymni disputati 3:2)
– St. Cyrillus van Jeruzalem: “Petrus, de voorste en hoofd van de apostelen.” (Catecheses 2:19)
– St. Optatus: “Petrus verdiende om boven alle apostelen geplaatst te worden, en hij alleen ontving de sleutels van het hemelse koninkrijk om ze te overhandigen aan anderen.” (De schismate Donatistarum 7:3)
– St. Johannes Chrysostomus: “Petrus, dan, was het hoofd van het koor, de mond van alle apostelen, het hoofd van die familie, de gouverneur van de ganse wereld, de grondvest van de Kerk.” (Homilie over de zin ‘Hoc scitote’ 4)
– St. Augustinus: “(Het hoofd) van de apostelen, Petrus, in wie het primaatschap over alle apostelen schijnt met zo’n schitterende schoonheid. . . . Wie is zich niet bewust dat zijn apostolisch primaatschap verkozen wordt boven elk ander bisschopsambt?” (De baptismo 2:2)
– St. Petrus Chrysologus: “Net voor Zijn terugkeer naar de hemel, vertrouwde Hij Zijn schapen toe aan Petrus, dat hij ze mag weiden in Zijn plaats.” (Sermones 6)
– Tertullianus: “Onthoud dat de Heer de sleutels naliet aan Petrus, en door Petrus aan de Kerk.” (Scorpiace 10) … en dus niet aan Petrus door de Kerk
(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Mgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Tags: Apologetiek, Apologetica, Defensio, Fidei, Verdediging, Verdedigen, Katholieke, Kerk, Apologetische, Argumenten, Apologetiek, Apologetica, Rooms-Katholieke, Geloof, Paus, Bisschop, Rome, Apologetiek, Apologetica, Apologetieke

.............

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: