Skip to content

V & A: Wat is sedevacantisme?

by op 8 december 2011

Anti-Paus Michael I

Omschrijving

Sedevacantisme is een theologische positie of theorie van enkele katholieken die menen dat de meest recente pausen (de pausen tijdens en na Vaticanum II) hun pontificaal ambt en gezag verloren hebben als gevolg van ernstige ketterijen die ze gepromoot hebben en dus niet werkelijk paus zijn. Zij menen met andere woorden dat de Stoel van Petrus vrij kwam, vandaar de naam ‘sede vacante’: Sede = stoel; vacante = leeg zijn, vrij zijn. Het is een term die gebruikt wordt in het Kerkelijk Recht wanneer bijvoorbeeld een bisdom vrij komt te staan en er niet langer een plaatselijke bisschop is. De term wordt ook gebruikt voor de periode tussen de dood van een paus en de verkiezing van een opvolger. Sommige sedevacantisten zijn hierdoor overgegaan tot het verkiezen van een nieuwe paus.

Het is echter incorrect om aan te nemen dat alle sedevacantisten hun eigen paus hebben. Sommige sedevacantistische groeperingen hebben enkel een bisschop, zoals bijvoorbeeld de CMRI. Andere groeperingen, zoals Most Holy Family Monastery in NY, hebben noch paus, noch bisschop.

Schismatische positie

Sedevacantisme is een schismatische positie, aangezien ze de autoriteit van de opvolger van Petrus niet erkennen. Het is dan ook fout om aan te nemen dat sedevacantisme wezenlijk nog katholiek is. Vele traditionele katholieken denken dat het hier gaat om een verwarde vorm van katholicisme, maar niets is minder waar. Sedevacantisme is een formeel schismatische religie, die zichzelf als katholiek voordoet, maar essentieel niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Het is fout om hen als misleide katholieken te beschouwen. Het is niet omdat sedevacantisten zichzelf katholiek noemen en uiterlijk ook zo lijken, dat ze daadwerkelijk ook binnen de Kerk zijn. Terecht mogen we de sedevacantisten vergelijken met hen die in de eerste eeuwen terug wilden keren naar de Joodse gebruiken en waar St. Paulus meermaals voor waarschuwde. Ook zij noemden zichzelf christen, maar veroorzaakten in werkelijkheid verwarring en onrust, en weigerden de ware leer. St. Paulus echter laat er geen twijfel over bestaan: “Een ketters mens moet ge na een eerste en tweede vermaning vermijden; want ge weet, dat zo iemand door en door bedorven is, dat hij zondigt, en zijn eigen oordeel in zich draagt.” (3 Tit. 9-10) “Want tot dit soort behoren zij . . . welke altijd door maar blijven leren en nooit tot de kennis der waarheid kunnen geraken. Zoals Jannes en Jambres zich tegen Moses verzetten, zo ook verzet dit slag mensen zich tegen de waarheid; bedorven zijn ze naar het verstand, zonder houvast in het geloof. Maar veel verder zullen ze het dan ook niet brengen; want hun dwaasheid zal opvallen aan iedereen, juist als van die twee anderen.” (2 Tim. 3:6-9)

Conclavisme

Sedevacantisme wordt soms ook conclavisme genoemd, wanneer effectief overgegaan werd tot het verkiezen van een nieuwe paus. Omdat er niets bestaat tijdens het vacuum, was het logisch voor hen dat dit vacuum opgevuld moest worden. De oplossing was een “imperfect concilie” en/of “conclaaf”, zodat iemand onder hen verkozen kan worden tot als de “geldige” en “legale” Rooms-Katholieke Paus.

Problemen

De theoriën en visies lopen soms sterk uiteen. Ten eerste is er controverse over wie de laatste geldige paus was en tot op welk ogenblik het Magisterium van de Katholieke Kerk nog kan worden gevolgd. Ten tweede is er de vraag wie een nieuwe paus kan verkiezen en vooral welke nieuw-verkozen sedevacantistische paus de ware is.

Sedevacantisme werd, ondanks wellicht goede intenties, een ramp en heeft grote schade berokkend onder de gelovigen en de clerus. Het werd uiteindelijk een schip zonder kapitein. Vaak draait het rond één of meerdere sedevacantistische bisschoppen. Het schip ging ten onder als gevolg van een wantrouwen tegenover bisschoppen en priesters. Een gebrek aan eenheid was het resultaat.

Men kan zich niet ontdoen van de indruk dat er een gelijkenis is tussen het sedevacantisme en het protestantisme. De totale chaos en diversiteit van de groeperingen maken het duidelijk dat er van de ENE, heilige, katholieke en apostolische Kerk weinig sprake is.

Complottheoriën

Het is bovendien een feit dat sedevacantisten vaak verwikkeld zijn in allerhande complottheoriën. Zo meent bijvoorbeeld de Palmariaanse kerk, die geleid wordt door ‘paus Gregorius XVIII’, dat Paulus VI als martelaar gestorven is en vervangen werd door een dubbelganger.

Een andere populaire theorie is dat Kardinaal Siri, de Aartsbisschop van Genoa, in 1958 verkozen was tot paus onder de naam Gregorius XVII na de dood van Pius XII, maar onder zware druk en bedreiging verhinderd werd zijn ambt officieel op te nemen en vervangen werd door Johannes XXIII. Paus Johannes XXIII en zijn opvolgers waren daarom volgens de sedevacantisten onrechtmatige pausen.

Advertenties

From → Sedevacantisten

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: