Skip to content

V & A: Waarom passen St. Petrus en St. Johannes de titel ‘heilig priesterschap’ toe op alle Christenen zonder onderscheid? Is dit geen teken dat we allen priester zijn?

by op 25 november 2011

BEZWAAR:

Christus vestigde geen hiërarchie, aangezien zowel St. Petrus als St. Johannes de titel ‘heilig priesterschap’ toepassen op alle Christenen zonder onderscheid:

– “En laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, bestemd voor een heilig priesterschap, dat geestelijke offers brengt, welgevallig aan God door Jesus Christus.

Is dit geen teken dat we allen priester zijn?” (1 Pe. 2:5)

– “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een aangeworven volk.” (1 Pe. 2:9)

– “Die ons ook tot een koningschap heeft gemaakt, tot priesters voor zijn God en zijn Vader.” (Apoc. 1:6)

Is dit geen teken dat we allen priester zijn?

ANTWOORD:

St. Petrus en St. Johannes passen een priesterschap toe op alle christenen, maar een priesterschap in de ruime betekenis van het woord, waarbij allen “geestelijke” offers brengen, d.w.z. geen officiële offers in de strikte betekenis, maar met name gebeden en goede werken. Dat deze teksten niet verwijzen naar een priesterschap in de strikte betekenis, die gereserveerd is voor bepaalde personen, is overduidelijk uit het feit dat God gezegd had tot alle Israëlieten: “Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk” (Ex. 19:6). Desalniettemin maakte Hij een aparte klasse van personen onder het uitverkoren volk aan wie hij de officiële functies van het priesterschap opdroeg. Het is niet moeilijk om te zien dat de apostelen verwezen naar deze woorden van het Oude Testament om aan te geven dat in het christelijke volk datgene vervuld was wat God ooit verkondigd had omtrent het uitverkoren volk van Israël.

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

From → H. Ordes

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: