Skip to content

V & A: Hoe kan Maria een maagd genoemd worden? De bijbel vermeldt dat Christus broers had.

by op 11 oktober 2011

De Kerk heeft altijd geloofd dat Maria een maagd was, voor, tijdens en na de geboorte van Jezus, en dat zij maagd bleef voor de rest van haar aardse leven. Protestanten argumenteren echter op basis van hun interpretatie van bepaalde passages in de H. Schrift dat Christus broers had (cf. Mt. 12:46; 13:55; Mk. 3:31-43; 6:3; Lk. 8:19-20; Jn. 2:12; 7:3, 5, 10; Hand. 1:14; Gal. 1:19; 1 Cor. 9:5) Historisch gezien heeft de Kerk de term “broeders” van Jezus op twee manieren begrepen.

1ste MOGELIJKHEID:

Het woord dat vertaald werd als broeder, adelphós (αδελφός), werd gebruikt in het Nieuwe Testament met dezelfde semantische betekenis die het had in de Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuagint, LXX), een betekenis die niet alleen broer, maar ook neef, oom, familielid, vriend, enz. omvatte.

Het Hebreeuws en Aramees hebben woorden voor vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, oom, tante, broer en zus. Om een andere relatie aan te duiden, zoals neef (zoon van een oom), neef (zoon van een broer of zus), familielid of boezemvriend, werd het woord ‘broeder’, ah (אח) of het vrouwelijke ‘zuster’ ahoth (תןאח) gebruikt. We vinden hier verschillende bewijzen voor in de Bijbel.

Een goed voorbeeld is Lot, de zoon van Aran (broer van Abraham) en dus neef van Abraham (Gen. 11:26-27). In Genesis wordt Lot de broer van Abraham genoemd, ondanks het feit dat hij zijn neef is: “Daarom zei Abram tot Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en u, tussen mijn en uw herders; want we zijn toch broers van elkaar.” (Gen. 13:8) In het volgende hoofdstuk komt het opnieuw voor: “Toen Abram hoorde, dat zijn broer (Lot) gevangen was meegevoerd, riep hij zijn beproefde mannen op.” (Gen. 14:14)

Een ander voorbeeld is Jacob, die de neef is van Laban (broer van zijn moeder Rebecca): “Daarna zei Laban tot Jakob: Zoudt ge, omdat ge mijn broeder zijt, mij dienen om niet? Zeg me, wat voor loon ge wilt hebben.” (Gen. 29:15)

Er zijn nog talloze andere voorbeelden van het woord ‘adelphos’ in een ruimere betekenis: Dt. 23:7; 2 Sam. 1:26; 2 Kon. 10:13-14; 1Kron. 23:21-22; Jer. 34:9; Amos 1:9; zie ook Mt. 23:8; 25:40; 28:10; Mk. 6:3; 15:40; 15:47; Lk. 10:29; 22:32; Jn. 20:17; 21:23; Hand. 1:15; 7:2; 9:30; Rom. 1:13; 1 Cor. 1:10; Gal. 1:2; Eph. 6:23, etc.

Het is dus duidelijk dat in deze talen de term “broeder” of “broer” niet linguïstiek beperkt is tot het individu van dezelfde moeder. Vandaar dat men niet een argument kan opbrengen tegen de maagdelijkheid van Maria op basis van het feit dat er individuen in het Nieuwe Testament “broeders” van Jezus genoemd worden.

2de MOGELIJKHEID:

Het is mogelijk dat St. Jozef weduwnaar was en kinderen had uit een vorig huwelijk. Niets in de bijbel sluit deze mogelijkheid uit. Telkenmale er verwezen wordt naar de broeders van Christus, staat er “de broeders van Jezus” of “Zijn broeders”. Er staat nooit “de zonen van Maria” of “haar zonen”.

Bovendien geven zijn broeders hem op een bepaald ogenblik advies (Jn. 7:3-4; Mk. 3:21), hetgeen aangeeft dat ze ouder waren dan hem. Mocht het hier om zonen van St. Jozef uit een vorig huwelijk gaan, dan zou de hogere leeftijd kloppen.

LUTHER, CALVIJN, ZWINGLI

Dat sommige protestanten de maagdelijkheid van Maria in twijfel trekken, is een bizar fenomeen. Ze gaan daarmee in tegen de grootste grondleggers van het protestantisme, nl. Martin Luther, Johannes Calvijn en Ulrich Zwingli. Alle drie leerden ze de altijd durende maagdelijkheid van Maria als Bijbelse doctrine.

Luther: “Het is een geloofsartikel dat Maria de moeder van de Heer is en nog steeds een maagd. . . . Christus, zo geloven we, kwam voort uit een moederschoot die volledig intact bleef…” (The Works of Luther, Wimer, Engelse vertaling door Pelikan, Concordia, St. Louis, v. 11, p. 319-320; v. 6 p. 510)

Calvijn: “Helvidius heeft zichzelf te onwetend getoond, door te beweren dat Maria verschillende zonen had, omdat in sommige passages daar melding wordt gemaakt van de broeders van Christus.” (Protestants and Our Lady, Bernard Leeming, Marian Library Studies, January 1967, p. 9)

Zwingli: “Ik geloof rotsvast dat Maria, volgens de woorden van het evangelie als zuivere maagd de Zoon van God heeft voortgebracht en na haar geboorte voorgoed een zuivere, intacte maagd bleef.” (Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Berlijn, 1905, v. 1, p. 424)

Zwingli: “Ik heb een immense achting voor de moeder van God, de eeuwig kuise, onbevlekte maagd Maria. . . . Christus . . . werd geboren uit een totaal onbevlekte maagd.” (De Mariologia et Oecumenismo, E. Stakemeier, Ballic, K., ed., Rome, 1962, p. 456)

(Bron: De Corpore Paulino, Carnazzo S., 2009)

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: