Skip to content

V & A: Maria is geen maagd, want Lukas schreef dat Jezus haar eerstgeboren Zoon was. Zij had dus nog andere kinderen na de geboorte van Christus.

by op 3 oktober 2011

De tekst waar meestal naar verwezen wordt, is Lukas 2:7: “Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan; ze baarde haar eerstgeboren Zoon.” Eerstgeborene is een technische term van het Oude Testament die verwijst naar het eerste mannelijke kind die de moederschoot opent. Het verwijst niet naar de “eerste” onder velen. Anders kon men niet de titel “eerstgeborene” geven, totdat een “tweede” geboren was.

Dat het hier om een zuiver technische term gaat die het kind aangeeft die de moederschoot opent – en dus zonder implicatie van meerdere kinderen – wordt bevestigd in het Oude Testament in verschillende passages:

“Wijd Mij alle eerstgeborenen toe. Wat bij de kinderen Israëls de moederschoot opent, bij mens of dier, behoort Mij!” (Ex. 13:2)

“Zie, Ik heb de Levieten uit de kinderen Israëls uitverkoren, in plaats van alle eerstgeborenen der Israëlieten, die de moederschoot openen. De Levieten behoren aan Mij!” (Num. 3:12)

“Al de eerstgeborenen van uw zonen moet ge loskopen, en zij zullen niet met lege handen voor Mij verschijnen.” (Ex. 34:20)

Er zijn geen teksten in de Bijbel die aangeven dat Maria andere kinderen had. Maar er zijn een aantal teksten die het tegendeel aangeven.

Vinding van Jezus in de tempel: In Lk. 2:41-51 is inzake de vinding van Jezus in de tempel geen vermelding van andere kinderen: “Ze zochten Hem toen onder familie en bekenden.” (Lk. 2:44)

Advies van zijn broeders: Als Christus waarlijk de eerstgeboren zoon was, waarom geven zijn broeders hem dan advies (Jn. 7:3-4; Mk. 3:21), hetgeen aangeeft dat ze ouder waren dan hem. De term “Broeders” impliceert  daardoor dat het ofwel om neven gaat (aangezien de Hebreeuwse term voor broers en neven identiek is), ofwel om zonen van St. Jozef als weduwnaar uit een vorig huwelijk.

Golgotha: Aan het kruis zei Jezus tot Maria, “Vrouw, ziedaar uw zoon” (Jn.19:26). Waarom zou Christus dat zeggen, indien hij meerdere broers had gehad, zoals sommigen graag afleiden uit Jn. 7:3-4.

Blijde Boodschap: Bij de Blijde Boodschap van de Aartsengel Gabriël antwoordt Maria: “Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken?” (Lk. 1:34) Maria was verloofd met Jozef! Het is een erg stomme vraag voor iemand die verloofd is, om te vragen hoe zij zwanger zal worden. We kunnen hieruit alleen maar afleiden dat Maria een gelofte van maagdelijkheid had afgelegd, een praktijk die wel meer voorkwam in de eerste eeuw en die ook in de Dode Zee Rollen bevestigd wordt.

LUTHER, CALVIJN, ZWINGLI

Dat sommige protestanten de maagdelijkheid van Maria in twijfel trekken, is een bizar fenomeen. Ze gaan daarmee in tegen de grootste grondleggers van het protestantisme, nl. Martin Luther, Johannes Calvijn en Ulrich Zwingli. Alle drie leerden ze de altijd durende maagdelijkheid van Maria als Bijbelse doctrine.

Luther: “Het is een geloofsartikel dat Maria de moeder van de Heer is en nog steeds een maagd. . . . Christus, zo geloven we, kwam voort uit een moederschoot die volledig intact bleef…” (The Works of Luther, Wimer, Engelse vertaling door Pelikan, Concordia, St. Louis, v. 11, p. 319-320; v. 6 p. 510)

Calvijn: “Helvidius heeft zichzelf te onwetend getoond, door te beweren dat Maria verschillende zonen had, omdat in sommige passages daar melding wordt gemaakt van de broeders van Christus.” (Protestants and Our Lady, Bernard Leeming, Marian Library Studies, January 1967, p. 9)

Zwingli: “Ik geloof rotsvast dat Maria, volgens de woorden van het evangelie als zuivere maagd de Zoon van God heeft voortgebracht en na haar geboorte voorgoed een zuivere, intacte maagd bleef.” (Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Berlijn, 1905, v. 1, p. 424)

Zwingli: “Ik heb een immense achting voor de moeder van God, de eeuwig kuise, onbevlekte maagd Maria. . . . Christus . . . werd geboren uit een totaal onbevlekte maagd.” (De Mariologia et Oecumenismo, E. Stakemeier, Ballic, K., ed., Rome, 1962, p. 456)

(Bron: De Corpore Paulino, Carnazzo S., 2009)

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: