Skip to content

V & A: Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de protestanten en de Katholieke Kerk?

by op 28 juli 2011
Protestantse visie over de Kerk

Een protestantse visie over de verschillende kerken. Bemerk hoe de Katholieke Kerk slechts één van de vele takken is.

De leerstellingen van de protestanten over het christelijke geloof zijn de volgende:

1. God past de verdiensten van Christus’ offer onmiddellijk toe op de mensen die hij heeft uitverkoren. Hij geeft hen het vurig vertrouwen, het geloof, dat zij verlost zijn, m.a.w. dat God geen rekening meer houdt met hun zonden –alhoewel deze blijven voortbestaan- uit hoofde van de verdiensten van Christus: deze zijn als een mantel over de zonden van de uitverkorenen geworpen.

2. Aangezien God de mens onmiddellijk door het geloof rechtvaardig maakt, is elk actueel middelaarschap uitgesloten: het offer van Christus behoort helemaal tot het verleden.

3. Vandaar een individualistische godsdienst: het geloof is een bij uitstek individuele aangelegenheid.

4. Met het geloof geeft God ook aan de uitverkorenen de persoonlijke ingeving van de H. Geest en de mogelijkheid zelf in te zien wat er in de Heilige Schrift wordt bedoeld: dit is het beroemde principe van het persoonlijk onderzoek (biblicisme).

5. Vermits de rechtvaardigmaking helemaal afhangt van de goddelijke willekeur, wordt de deugd overtollig en de goede werken blijven zonder verdienste. De protestant meent gered te worden door het geloof alleen, zonder de werken. De deugd kan wel het teken zijn van het geloof, en het geloof brengt met zich wel een zekere inwendige rechtvaardigmaking mee, maar deze laatste heeft als enige oorzaak het geloof alleen, zonder de werken.

Uit deze vijf beginselen vloeit de volgende theorie over de Kerk:

1. Aangezien ieder onmiddellijk door het persoonlijk geloof wordt gerechtvaardigd, is elk middelaarschap, elk priesterambt overbodig.

2. Aangezien ieder door ingeving van de Heilige Geest de in de Schrift geopenbaarde waarheid begrijpt, kan er geen leerambt bestaan dat met goddelijk gezag de waarheid voorhoudt.

3. Aangezien het praktische leven van de mens en zijn goede werken van geen belang meer zijn voor de rechtvaardiging, is er geen godsdienstig leiderschap meer nodig.

4. Vermits er noch priesterambt, noch leergezag, noch leiderschap bestaan, is er in de Kerk -naar protestantse opvatting- ook geen ware hiërarchie nodig. Diegene die het sterkste geloof bezit, is de eerste in de protestantse kerk.

5. De protestantse kerk is in haar wezen onzichtbaar. Het is de gemeenschap van diegenen die het geloof van God ontvingen.

6. Nochtans zal het onvermijdelijk zijn dat diegenen die zich tot het geloof geroepen voelen, zich verenigen in “gemeenten” en een voorman zullen aanstellen voor de leiding van gezamelijke godsdienstige diensten. Verschillende gemeenten kunnen zich federeren in een breder kerkverband, en zo kan er een zichtbare kerk ontstaan met een zichtbare hiërarchie. Maar dit is louter accidenteel, aangezien het geenszins door Christus, noch door God was gewild.

(Bron: Apologetiek van de Katholieke Kerk, Fr. De Raedemaeker S.J., 1943)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: