Spring naar inhoud

V & A: Ik heb geen bezwaar tegen het eerbiedigen van overblijfselen van de heiligen, maar waarom verwacht je gunsten door de verering van relieken?

by op 6 juni 2011
Incorrupt lichaam van St. Catherina Labouré in de Rue du Bac 140

Het ongeschonden lichaam van St. Catherina Labouré. Ze stierf op 31 december 1876. Toen haar lichaam werd bovengehaald 56 jaar later, was het ongeschonden. Haar ogen waren nog zo blauw als de dag waarop ze stierf. St.Catherina Labouré ligt nog steeds onder het rechteraltaar in de kapel van de Rue du Bac 140 te Parijs en ze ziet er nog steeds uit alsof ze maar gisteren stierf!

Deze kwestie stelt geen echte problemen. Niemand gelooft dat de materiële relieken zelf een soort inwendige waarde hebben zoals een talisman. Maar God Zelf kan zeker gunsten toekennen van tijdelijke aard via de relieken van de heiligen. Hiermee eert Hij Zijn heiligen en beloont Hij het geloof en de vroomheid van sommige katholieken.

St. Mattheus vertelt ons dat de zieken naar Christus kwamen. “Ze vroegen Hem enkel de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden genezen.” (Mt. 14:36) En in St. Markus lezen we een ander voorbeeld van een vrouw die het kleed van Christus aanraakte en onmiddellijk genezen was. “Jezus was Zich bewust van de kracht, die van Hem was uitgegaan; aanstonds keerde Hij Zich onder de menigte om en sprak: Wie heeft mijn kleren aangeraakt?” (Mk. 5:30)

Je kan misschien hierop reageren en zeggen dat deze gebeurtenissen met Christus gebeurden, terwijl Hij nog leefde in deze wereld. Maar dat neemt niets weg van het feit dat God tijdelijke gunsten kan toekennen door middel van levenloze materie. Als je 2 Koningen 13:21 opzoekt in je Bijbel, dan zal je een passage vinden waarin een dode man, die begraven was in het graf van Eliseüs, weer tot leven kwam,  zodra zijn lichaam in aanraking kwam met het gebeente van die grote profeet van God.

Ook in de Handelingen van de Apostelen lezen we over een zeer katholieke – en zeer on-protestantse – procedure. “En God deed buitengewone wonderen, door de handen van Paulus; zodat zelfs, als men de doeken en gordels, die zijn lichaam hadden aangeraakt, op de zieken legde, de kwalen hen verlieten, en de boze geesten op de vlucht gingen.” (Hand. 19:11-12). Maar je zal merken dat het steeds God is die deze mirakelen bewerkstelligt. En wij, katholieken, zeggen dat God zeer gemakkelijk dergelijke zaken kan doen, zelfs in onze tijd. Maar het is een historisch feit dat God zo’n dingen heeft bewerkstelligd doorheen het verloop van de eeuwen binnen de katholieke kerk.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Relieken

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: