Skip to content

V & A: Zijn de ordes van de anglicaanse bisschoppen geldig?

by op 15 mei 2011
Koning Edward VI

Er is een ononderbroken lijn van anglicaanse bisschoppen sinds de reformatie, maar geldige ordes werden niet ononderbroken doorgegeven. Hendrik VIII stichtte de Kerk van Engeland in 1534. De bisschoppen die zich onderwierpen aan hem waren geldig geconsacreerd en hun geldigheid duurde tot 1550. Maar in dat jaar, onder Edward VI, werd grote moeite gedaan om de kerk van Engeland nog meer protestants te maken, zowel in doctrine, als in de praktijk. De vorm van priesterwijding werd opzettelijk veranderd en alle verwijzingen naar het priesterschap in de ware christelijke zin van het woord werden verwijderd. Deze gebrekkige vorm, totaal nutteloos voor een ware wijding van priesters, bleef onveranderd tot 1662, zo’n 112 jaar later. Dan besefte men de vergissing en werd de vorm gecorrigeerd. Maar de correctie was te laat, omdat diegenen met correcte ordes reeds gestorven waren en enkel diegenen overbleven die ongeldig gewijd waren. Niet weinig anglicanen hebben geprobeerd om de orde door her-wijding mogelijk te maken via schismatische bisschoppen.

De anglicaanse bisschop Knox, toen hij schreef in de ‘National Review in september 1925, zei correct dat “de paus weigerde absoluut onze anglicaanse ordes te aanvaarden op basis van het feit dat onze kerk geen priesters wijdt om het Heilige Misoffer op te dragen. Ondanks pogingen die gemaakt werden door onze aartsbisschop om dit gebrek te verbergen, had de paus vanuit zijn oogpunt zonder enige twijfel gelijk. Het is waar dat sommige priesters van de kerk van Engeland zogezegde missen opdragen, maar aangezien zij niet gewijd werden door de Kerk met de intentie om het bloed en lichaam van Christus aan de vader op te dragen, is het sacrament van hun wijding voor dit doel een mislukking. Het ‘Prayer Book and Ordinal’ zijn eenvoudigweg niet katholiek, aangezien ze geen teken tonen om de meest belangrijke katholieke taken te vervullen.”

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: