Skip to content

Biecht

by op 5 mei 2011

Vraag: Waarom moeten we naar de biecht gaan? Kan God ons niet rechtstreeks vergeven? Mensen vroegen vergiffenis aan Christus, niet aan de apostelen.

Antwoord:

  • Jezus Christus: (Mt. 18:18) “Alles wat gij zult binden op aarde, zal ook gebonden zijn in de hemel; en alles wat gij ontbinden zal, zal ook ontbonden zijn in de hemel.”
  • Jezus Christus: (Jn. 20:22-23) “En toen Hij dit had gezegd, blies Hij over hen, en sprak: Ontvang den Heiligen Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.” Hieruit mogen we het volgende besluiten: (i) Alleen de Kerk werd de opdracht en de jurisdictie gegeven om zonden te vergeven en niet te vergeven. Waarom zou Christus haar die macht geschonken hebben, mochten de mensen rechtstreeks hun zonden laten vergeven door God. (ii) Jn. 20:22-23 wijst op het feit dat niet alle zonden zomaar vergeven worden. Zoiets kan nooit tot uiting komen als men rechtstreeks door God zijn zonden kan laten vergeven. (iii) God kan vergeven (i) rechtstreeks of (ii) met behulp van een bemiddelaar. Jn. 20:22-23 toont aan dat het door een bemiddelaar gebeurt.
  • Jezus Christus: (Mt. 9:2-8) “Wees welgemoed, mijn zoon; uw zonden zijn u vergeven. . . . De menigte, die het zag, werd door vrees bevangen, en verheerlijkte God, die zulk een macht aan de mensen gaf.”
  • St. Paulus: (2 Cor. 5:18-20) “Dit alles is uit God, die ons door Christus met Zich heeft verzoend, en die ons de bediening der Verzoening heeft toevertrouwd. Want het was God . . . die ons de prediking der Verzoening heeft opgedragen. In Christus’ naam treden we dus als gezanten op, alsof God zelf door ons vermaant. In Christus’ naam smeken zij u: Verzoent u met God.”
  • St. Jacobus: (Jac. 5:15-16) “Is iemand van u ziek: hij roepe de priesters van de Kerk; . . . En mocht hij zonden hebben begaan, dan zullen ze hem vergeven worden. Belijdt dus elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezen mag worden.”
  • Overige:

1) Nederigheid: Door te biechten bij een priester leert de penitent nederigheid

2) Genaden: In de biecht ontvangt de penitent niet enkel de vergiffenis van zijn zonden, maar ook sacramentale genaden

3) Zekerheid: De katholiek is objectief zeker dat zijn zonden zijn vergeven; de protestant heeft enkel een subjectief gevoel van vergiffenis

4) Goede raad: De katholiek zal goede raad ontvangen om toekomstige zonden te vermijden

5) Advies: De priester kan bepalen wanneer iets moreel fout is of niet in geval van twijfel

 

Bezwaren:

– Protestanten: “Vele bijbelpassages wijzen erop dat God zonden vergeeft.”

Antwoord:

1) God vergeeft zonden, maar geen enkele bijbelpassage ontkracht wat we in Jn. 20:22-23 lezen.

2) Niet alle zonden moeten gebiecht worden: Dagelijkse zonden (zonden van een minder ernstige aard) verschillen van doodzonden (zonden van een ernstige graad). Dagelijkse zonden kunnen vergeven worden bijvoorbeeld door middel van het gebed tot God. Dit is echter onvoldoende voor doodzonden:

(1 Joh. 5:16-17) “Wanneer iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven, die niet ten dode is; dan moet hij bidden; en Hij zal het leven schenken aan hen; die niet ten dode hebben gezondigd. Er bestaat echter een zonde, die ten dode is; ik zeg niet, dat men voor die zonde moet bidden. Zeker, iedere ongerechtigheid is zonde, maar niet een zonde ten dode.”

Advertenties

From → Biecht

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: