Skip to content

V & A: De Kerk zou het celibaat moeten afschaffen. De priesters zijn ongelukkig in hun huidige staat.

by op 9 april 2011

Niemand is verplicht om een katholieke priester te worden, en het geklaag en gemor van diegenen die het zich achteraf beklagen, of diegenen die (door het verlies van de bovennatuurlijke deugd van het geloof) niet langer geloven dat het mogelijk is, zijn ongerechtvaardigd in hun reactie. Iedereen die niet geroepen was tot het celibaat, was vrij om een getrouwde dominee in de anglicaanse kerk te worden, of zich aan te sluiten bij de orthodoxe of Grieks-katholieke clerus!

Wanneer katholieke priesters vandaag hun wijdingsgeloften (celibaat en gehoorzaamheid) breken, is dit geen bewijs tegen de katholieke doctrine van deugdzaamheid en wenselijkheid van het celibaat, maar eerder een aanwijzing dat er iets ernstig verkeerd is met de intellectuele eerlijkheid van deze heren of in de perceptie van Gods roeping in hun leven. Nogmaals, niemand verplichtte deze personen om de gelofte van kuisheid af te leggen, en het is ongepast voor hen om erover te klagen ná de feiten. Dit is even dwaas als de  soldaat die in de loop van de jaren het hanteren van een wapen weerzinwekkend vindt!

Elke instelling heeft het recht om regels en wetgeving te creëren die noodzakelijk lijken voor haar missie. In dit geval volgt de Kerk de duidelijke raadgevingen van Christus en St. Paulus.

Bovendien ontbreekt vandaag de dag elk begrip inzake de geldigheid en vooral de ernst van geloften. We zien hoe lichthartig de huwelijksgeloften worden genomen door velen in onze tijd. De Wet van Mozes maakte geloften en eden heilig en onverbreekbaar (Ex. 20:7, Lev. 19:12, Deut. 5:11. 23:21-23). Ezekiel zei dat het verbreken van een eed de dood verdient (Ez. 17:16-18). Jezus leerde dat men gebonden is door een eed (Mt. 5:33) en sprak deze wijze woorden, die met recht en rede kunnen toepassen op diegenen die hun woord willen breken: Uw woord zij: ja, ja; neen, neen; wat daar bijkomt, is uit den boze.” (Mt. 5:37) Zélfs God is gebonden door de eed die Hij maakt! “Daarom ook heeft God een eed tot waarborg gegeven, toen Hij aan de erfgenamen der belofte nog duidelijker de onveranderlijkheid van zijn Raadsbesluit wilde tonen.” (Heb. 6:13-18) Het maken van een eed is volledig vrij en optioneel in de Bijbelse gedachtengang, maar eenmaal gemaakt moet de eed uitgevoerd worden en wordt het een zeer serieuze aangelegenheid.

Spijtig genoeg –eerder dan toe te geven dat hun ideeën heteredox zijn- verkiezen vele priesters twijfel te zaaien omtrent het celibaat en de ganse apostolische Traditie te ontkennen. Het celibaat heeft ondanks alles zijn oorsprong in de Bijbel, aangezien de priesters van de Tempel zich moesten onthouden van seksuele relaties met hun echtgenote om waardig het tempeloffer te kunnen opdragen (Lev. 15:16, 18). De apostelen hebben deze traditie zonder de minste twijfel verdergezet. Alhoewel de apostelen getrouwd waren en in de eerste eeuwen de mogelijkheid bestond voor getrouwde mannen om gewijd te worden, wordt vaak een belangrijk detail over het hoofd gezien: Diakens, priesters en bisschoppen moesten zich onthouden van seksuele relaties eenmaal verheven tot de heilige ordes. Wie meent dat de afschaffing van het celibaat alles zal oplossen, is daarom naïef: De Levitische wet van seksuele onthouding, die God zélf bevolen heeft, moet gerespecteerd blijven.

Er is een oud gezegde dat zegt dat alle ketterij onder de gordel begint. Dit is zeker niet de beweegreden voor alle priesters die vandaag menen dat het celibaat moet afgeschaft worden,  maar het is ongetwijfeld het geval voor meer priesters dan we denken. Priesters, zelfs “goede”, zijn –zoals wij allen- feilbare en gevallen menselijke wezens, die onderworpen zijn aan verleidingen, en vormen een bijzonder doelwit van de duivel als gevolg van hun uitverkoren missie. Ze hebben allen onze gebeden dan ook broodnodig.

Omdat de huwelijksstaat echter leidde tot systematische misbruiken, wijzigde de Kerk later de praktijk en stelde het celibaat in. Immers onthouding in de huwelijksstaat bleek moeilijk haalbaar: Het kat naast de melk plaatsen, is om problemen vragen. Het celibaat is een praktisch middel om de zuiverheid te garanderen van de priesters

(Bron: Bibl. Defense of Catholicism, Armstrong D., 2003)

Advertenties

From → H. Ordes

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: