Spring naar inhoud

Twitter

TwitterTwitterTwitterDefensio Fidei heeft nu ook een Twitter account:

@defensiofidei

(https://twitter.com/defensiofidei)

 

Twitter @defensiofidei

Wist je dat? – De Introitus

Schola koor

Een schola cantorum

Bij de plechtige intocht wordt door de schola cantorum een “ouverture” gezongen, namelijk de introitus. Juist als bij een opera, geeft deze ouverture het thema of de hoofdgedachte aan, welke in de liturgie van het H. Misoffer zal worden uitgewerkt. Kort en krachtig wordt de stemming van het feest weergegeven. Om dit te illustreren, laten we hieronder de intredezang of introitus van enkele grote feesten volgen:

  • Op de vooravond van Kerstmis: “Hodie scietis enz.” – “Heden zult ge weten, dat de Heer komt … en morgen zult ge zijn heerlijkheid zien.”
  • Op Kerstmis in de Nachtmis: “Dominus dixit enz.” – “Ik heb u heden verwekt.”
  • Op het feest van de Zoete Naam Jezus (1 jan.): “In nomine Jesu enz.” – “Dat voor de naam JEZUS elke knie buige …”
  • Op Maria’s verschijning te Lourdes (11 febr.): “Vidi civitatem enz.” – “Ik zag de Heilige Stad neerdalen uit de hemel … getooid als een bruid.”
  • Op Kruisvinding (3 mei): “Nos autem gloriari enz.” – “Wij moeten roemen op het Kruis van Onze Heer Jezus Christus.”
  • Op St. Aloysius (21 juni): “Minuisti eum enz.” – “Weinig minder hebt Gij hem gemaakt dan de engelen.”

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

Wist je dat? – De Plechtige Hoogmis en de Stille Mis

Gelezen Mis

Een Plechtige Hoogmis in Parijs in 1730.

In de loop der eeuwen zijn de plechtigheden van de H. Mis uitgegroeid tot wat we nu nog ongeveer hebben in de plechtige gezongen Mis, de Mis met assistentie. Toen er meerdere H. Missen moesten worden opgedragen, werden de plechtigheden vereenvoudigd en ingekort tot wat we nu noemen de stille of gelezen Mis. Hierin moet de priester alles alleen (met één enkele lagere dienaar) doen en zeggen, dus ook dat wat anders de hogere en lagere assistenten deden of zongen. Wat in de Plechtige Hoogmis gezongen werd, bidt de priester luidop in de Gelezen Mis en wat gezegd werd, bidt hij stil.

De stille Mis heeft dan weer haar invloed doen gelden op de plechtige Hoogmis, zoals deze nu gecelebreerd wordt. Vandaar dat sommige gebeden dubbel plaatsvinden. Ze worden zowel gezongen door de assistenten als stil gebeden door de priester. Een voorbeeld hiervan is de Introitus. De schola van de zangers (dit zijn ook misdienaren!) zingt de Introitus bij de plechtige intocht; desalniettemin bidt de priester de Introitus op het altaar na de voetgebeden. Een ander voorbeeld is het epistel. De subdiaken zingt het epistel aan de ambo of lessenaar, terwijl de priester het epistel aan de epistelkant van altaar zegt.

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

Wist je dat? – De Psalmen

Bijbel en het Oude TestamentHet is de moeite waard er op te letten, dat en hoe de Psalmen berijmde gedichten zijn.
In de meeste hebben wij het “rijm”. Het nederlands rijmt met klanken: Het eindwoord van de ene regel klinkt o p het eindwoord van de andere regel. De Hebreeën rijmen met gedachten: Het zogenaamde ‘gedachten-rijm’.
Eenzelfde gedachte bijvoorbeeld wordt in het tweede halfvers met andere woorden (meestal aanvullend) herhaald; soms zijn de gedachten van de twee halfverzen tegengesteld.
Bijvoorbeeld: “Ontferm U over mij, God, naar Uw grote barmhartigheid en volgens de grote menigte Uwer barmhartigheden wis mijn fouten uit.” Dit is dus tweemaal dezelfde gedachte met andere woorden.

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

Facebook

Defensio Fidei op FacebookDefensio Fidei op FacebookDefensio Fidei heeft nu ook een Facebook Pagina:

https://www.facebook.com/pages/Defensio-Fidei/412470248811992

 

 

Wist je dat? – Het Confiteor

ConfiteorIn het Confiteor komt het kloppen op de borst (geen hameren dus, maar kloppen!). Dat betekent het stukslaan van het hart: Ons hart deugt niet, het heeft gezondigd!
Als de mensen bedroefd zijn, zeggen ze: “Ik ben er kapot van!” Zo moet ons hart kapot; God zal een vermorzeld hart niet versmaden.

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

Wist je dat? – Hysop

"Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor,  Lavabis me, et super nivem dealbabor. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam."

“Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor,
Lavabis me, et super nivem dealbabor.
Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.”

Hysop komt voor in de ‘Asperges Me’ in de liturgie van de Tridentijnse Mis. Hysop is een kruid met lange takken vol kleine blaadjes, dat groeit op de rotsachtige bodem van Palestina. In ons land komt het niet wild voor, wel in de tuinen van sommige bloemkwekers.

Aangezien de takken gemakkelijk water vasthouden, werden ze veelvuldig in de eredienst van het Oud Verbond gebruikt om er water of bloed van offerdieren mee te sprenkelen.

Bovendien is het zo dat hysop, in water gelegd, een reinigingskracht heeft, als zeep. “Met hysop besprenkelen, is dus als met zeepwater –dus sterk reinigend water- besprenkelen.

De hysop-bloempjes zijn bovendien paars, de boetekleur.

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

Afbeelding

Meme: Bishop Vangheluwe

Roger Vangheluwe

Meme: Bisschop Vangheluwe

News: Mgr. Roger Vangheluwe

Afbeelding

Bisschoppensynode

Bisschoppensynode